STADGAR för Din väg samfällighetsförening

 

På den här sidan lägger ni in era stadgar. Ni kan välja någon av dessa metoder:

 

1.  Använd nedanstående text (Lantmäteriets Normalstadgar) och gör anpassningar till era nuvarande stadgar.

2.  Klicka på:  Länk till Lantmäteriets Normalstadgar. Klipp ut och klistra in texten i Notepad eller annat enklare ordbehandlingsprogram. Gör de förändringar som önskas. Markera den befintliga texten nedan och radera (delete).

Klistra in den nya texten i dess ställe.

3.  Har ni själva skrivit stadgarna  och de finns i en textfil kan ni kopiera denna och klistra in nedan.

Om texten ligger i ett Word-dokument bör ni välja att först klistra in den i Notepad och därifrån klippa ut och klistra in nedan.

4.  Har ni endast stadgarna i utskrift kan ni skanna in sidorna och skapa pdf-filer av dessa.

5.  Ni kan naturligtvis också skriva in texten direkt på sidan.

 


Fortsätt genom att klicka på "Årsmöten"

Har du frågor så är du välkommen att ringa  Håkan på
033 21 15 63 eller skriver till info@enskildvag.se

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Stadgar för (samfällighetens namn) 

 

Ärende
Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.


§ 1


Firma: Testväg för enskildvag.se

§ 2
Samfälligheter
Föreningen förvaltar _____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

§ 3
Grunderna för förvaltningen
Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess (deras) ändamål.

§ 4
Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5
Styrelse säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i ___________________kommun.

Styrelsen skall bestå av ________ ledamöter och ______ suppleanter.

§ 6
Styrelse val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är _______ år och för suppleant ett år.
Första gången val äger rum skall _______ ledamöter väljas på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter.

I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7
Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst ________ dagar före sammanträdet.

Kallelse skall innehållauppgift om förekommande ärenden. Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet

och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att

omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet,

men har inte rösträtt.

§ 8
Styrelse beslutförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.

Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning.

I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.
Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.
Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.


§ 9
Styrelse, förvaltning
Styrelsen skall:
1 förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,
2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,
2a ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma
3 föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,
4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5 om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10
Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse ___________ revisorer

och _____________ suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.


§ 11
Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden _________________________________________________________________ .

§ 12
Underhålls och förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst ____________kronor.


§ 13
Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas under _____________månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses

gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av

debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.

Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden

samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.


§ 14
Kallelse till stämma
Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom  ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Kallelse skall ske senast __________________________________________________________________före sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13

angivna handlingar finns tillgängliga.

Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom  ______________________________

_____________________________________________________________________________________________________

§ 15
Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.

Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under ________________ månad.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.


§ 16
Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för stämman
2 val av sekreterare för stämman
3 val av två justeringsmän
4 styrelsens och revisorernas berättelser
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 ersättning till styrelsen och revisorerna
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10 val av revisorer och suppleanter
11 fråga om val av valberedning
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.

 

§ 17
Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).

§ 18
Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning
av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse

för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.


§ 19
Flera verksamhetsgrenar
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem
en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.
Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras

medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet

omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i

verksamhet som är gemensam för samfälligheten(erna utgör _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________


§ 20
Protokollsjustering, tillgänglighållande
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.
Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.
......................................................................................
_________________________________
Sammanträdesledare


KOMMENTAR TILL STADGARNA
Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om förvaltning
av samfälligheter.
Till ingressen SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen och stadgarnas
innehåll. Genom bestämmelser i stadgarna kan föreningsmedlemmarna
dock i vissa hänseenden avvika från SFL. I SFL anges i vilka
situationer stadgarna får innehålla avvikelser från lagen.
Till § 1 Huvudregeln är att om en samfällighetsförening nybildas, skall föreningens
firma innehålla ordet samfällighetsförening (29§SFL). Firman
skall tydligt skilja sig från andra firmor som är registrerade hos den
statliga Lantmäterimyndigheten. Detta gäller även när en vägsamfällighet
eller en vägförening upplöses och ersätts av en samfällighetsförening
samt när en förvaltning enligt bysamfällighetslagen eller LGA
ombildas till en samfällighetsförening. Om däremot en vägsamfällighet
eller vägförening inte upplöses, utan endast övergår till stadgar
enligt SFL, får vägsamfälligheten respektive vägföreningen behålla sin
gamla firma (9 § lagen [1997:620] om upphävande av lagen [1939:608]
om enskilda vägar).

Till § 2 Samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för
vilken den bildats. Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som
är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose
(18 § SFL). Förvaltningen omfattar även fastighet som föreningen äger
samt influtna medel vid försäljning.
Alla samfälligheter skall anges uttömmande och på ett sådant sätt att
de kan identifieras. Om marksamfällighet eller gemensamhetsanläggning
blivit registrerad bör registerbeteckningen anges.

Till § 3 Samfällighets ändamål kan ha bestämts vid lantmäteriförrättning och
framgår i så fall av förrättningshandlingarna. Är det vid förrättning
bestämda ändamålet oklart eller har det blivit inaktuellt eller har
något ändamål inte föreskrivits vid förrättning bör grunderna för förvaltningen
preciseras i stadgarna. Stadgar som strider mot förrättningsavgörande
kan komma att underkännas vid registreringen.

Till § 4 Med delägarfastighet förstås fastighet som har del i samfällighet och
med delägare ägaren av delägarfastighet (1 § 2 stycket SFL). För samfällighet
enligt vattenlagen (SFS 1983:291) är dessa definitioner något
annorlunda. Medlemmarna i samfällighetsförening utgörs av delägarna
i samfällighet (17 § SFL).
Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på
sådan tomträtt, gruva, byggnad eller annan anläggning på ofri grund,
naturreservat, som har del i samfällighet enligt 1 § 1 stycket 3 eller
4 SFL. Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande
utan att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning
som fastighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses
den som förvaltar reservatet.
Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt
1 § 1 stycket 1 eller 2 SFL skall vid tillämpning av denna lag anses som
delägare i fastighetsägarens ställe (3 § SFL).

Till § 5 Styrelsen för samfällighetsföreningen skall bestå av en eller flera
ledamöter och ha sitt säte i den ort där medlemmarnas fastigheter eller
huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot får inte vara underårig
eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (1988:1259).

Till § 6 När skäl därtill föreligger, får länsstyrelsen förordna att styrelsen skall
bestå av flera ledamöter än som anges i stadgarna (31 § SFL).
Styrelseledamot kan av den som utsett honom skiljas från sitt uppdrag
före utgången av den tid för vilken han utsetts (32 § SFL).
Har styrelseledamots uppdrag upphört eller är styrelseledamot förhindrad
att utöva uppdraget och är styrelsen ej ändå beslutför, får
länsstyrelsen förordna syssloman i sådan ledamots ställe. Finns av
skäl som nu sagts icke någon styrelseledamot att tillgå, får sysslomannen
ensam handha föreningens angelägenheter och företräda föreningen
som styrelse (33 § SFL).
Om ej annat följer av stadgarna eller av beslut tagna av stämman, får
styrelsen utse särskild firmatecknare. Bemyndigande att teckna firma
kan av styrelsen när som helst återkallas (34 § SFL).
Uppgift om föreningens postadress, om styrelseledamöternas fullständiga
namn, bostads- och postadress och telefon samt om firmatecknare
om sådan utsetts skall anmälas till den statliga Lantmäterimyndigheten
(26 § SFL). Även ändring i dessa förhållanden skall
anmälas till den statliga Lantmäterimyndigheten (39 § SFL).

Till § 7 Inga kommentarer.
Till § 8 Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid styrelsesammanträde
de flesta röstande förenar sig. Vid val avgörs lika röstetal
genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Första stycket gäller ej, om annat föreskrivs i stadgarna (38 § SFL).
Med ledamot avses även tjänstgörande suppleant.
Tredje stycket avser bl. a. då kontakt tas med brev eller per telefon.
Till § 9 Styrelsen handhar samfällighetens angelägenheter i överensstämmelse
med denna lag (SFL), stadgarna och beslut tagna av stämman, i den
mån beslutet ej strider mot denna lag (SFL) eller annan författning
eller mot stadgarna (35 § SFL).
Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet i vilken han
har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (36 § SFL).
Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje
man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och firmatecknaren
får dock ej utan stöd av stadgarna eller beslut tagna av
stämman överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta
sådan egendom med nyttjanderätt för länge tid än fem år (37 § SFL).
Bestämmelserna under punkten 5 är endast avsedd för föreningar
med flera samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar, i vilka medlemmarna
har del efter olika andelstal. Bestämmelsen anknyter till
41 §, 42 §, 45 §, 48 § och 60 § SFL.

Till § 10 Revisionen avser räkenskapsperiod. Eftersom räkenskapsperiod inte
behöver stämma överens med styrelsens mandattid, kan styrelsens
förvaltning komma att revideras i omgångar.
Av allmänna rättsregler följer att till revisor inte får väljas den som
ingått i styrelsen under den räkenskapsperiod revisionen avser.

Till § 12 Regler om fondering finns i 19 § SFL.

Till § 13 Tiden för ordinarie stämma bör bestämmas så långt efter räkenskapsperiods
utgång att revisorerna får tid att revidera och avge revisionsberättelse
och styrelsen därefter får tid att kalla till stämma.
Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller
det mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen
begär att extra föreningsstämma skall hållas och därvid anger de
ärenden som skall behandlas, åligger det styrelsen att inom en vecka
kalla till sådan stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven
kallelsetid kan ske.
Sker det ej, utlyser länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem
(47 § 3 st. SFL).

Till § 14 Kallelse till föreningsstämma sker genom styrelsens försorg. I kallelsen
anges vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Underlåter
styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma i enlighet
med stadgarnas föreskrifter skall länsstyrelsen på anmälan av medlem
utlysa föreningsstämma (47 § SFL).

Till § 15 Inga kommentarer.

Till § 16 Styrelsen är skyldig att på föreningsstämma lämna de upplysningar
om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av
betydelse för medlemmarna (50 § SFL).
Över beslut som fattas på föreningsstämma skall genom styrelsens
försorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna
senast två veckor efter stämman (50 § 2 st. SFL).
Talan får föras mot uttaxering (46 § SFL) och stämmobeslut (53 § SFL).

Till § 17 Om föreningens verksamhet är sådan att den inte ger ekonomiskt
överskott bör bestämmelsen utgå.

Till § 18 Den som underlåtit att i rätt tid fullfölja sin bidragsskyldighet får deltaga
i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad
han eftersatt (48 § SFL).
Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som
ombud, deltaga i behandlingen av angelägenhet, vari han äger ett
väsentligt intresse som strider mot föreningens angelägenhet
(48 § SFL).
Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid
behandling av fråga som rör hans rätt (48 § SFL).
Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har,
oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst (huvudtalsmetod).
I fråga som har ekonomisk betydelse skall medlemmarnas
röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om
medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel
av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade
medlemmar (49 § SFL) (andelstalsmetod).
Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda
mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken
de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning,
medan i andra frågor den mening gäller som biträdes av ordföranden.
Avvikelse från bestämmelserna om ombud kan dock föreskrivas i
stadgarna (49 § SFL).
För beslut att överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta
sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år fordras
minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, om ej annat föreskrivs i
stadgarna (51 § SFL).
Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje
röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter,
en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar
av de avgivna rösterna. Föreskrivs strängare villkor i stadgarna
skall det gälla.
Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg genast
anmälas för registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta
avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan
registrering skett (52 § SFL).

Till § 19 Angående innebörden av huvudtalsmetod och andelstalsmetod, se
kommentaren till § 18.
Några i alla sammanhang godtagbara hållpunkter för en jämförelse
mellan samfälligheter eller andra verksamhetsgrenar när det gäller
intresset och ansvaret för gemensamma åtgärder kan knappast uppställas.
Om det emellertid är avgjort hur intresset och ansvaret för den
gemensamma åtgärden är att fördela mellan verksamhetsgrenarna
finns en norm för den angivna jämförelsen. Ett sådant avgörande kan
åstadkommas genom att i stadgarna bestäms hur kostnaderna för viss
verksamhet, exempelvis administrationskostnader, skall bäras av de
olika verksamhetsgrenarna (se prop. 1973:160 s 578).

Till § 20 Angående tillgänglighållande av protokollet, se kommentaren till § 16.