Din väg samfällighetsförening kallar medlemmarna till 

ÅRSMÖTE 2009

 
Tid:       Onsdagen den 14/4.  Kl._18:00

Plats:   Idrottshallen
 
Dagordning för årsmötet:
 
1.   Val av ordförande för mötet
2.   Val av sekreterare
3.   Val av två justeringsmän och rösträknare
4.   Fastställande av dagordning samt godkännande av kallelsen.
5.   Förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
6.   Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
7.   Inkomna ärenden och motioner.
8.   Beslut om arvoden
9. Granskning av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt

 fastställande av debiteringslängd och senaste betalningsdag.
10. Val av styrelseordförande samt övriga ledamöter och suppleanter.
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
12 Val av ledamöter till valberedning.
13. Övriga frågor
14. Beslut om tid och plats för protokolljustering
 
Borås den 28/3-2009

StyrelsenFör att fortsätta klicka på "Styrelse"

Har du frågor så är du välkommen att ringa  Håkan på
033 21 15 63 eller skriver till info@enskildvag.se